25-03-07

Prins Laurent speelt 120.000 euro kwijt

LORRE.MMDe beslissing van de Vlaamse regering om de basissubsidie voor de vzw KINT te verlagen, zal zware gevolgen hebben voor het personeel van de milieuorganisatie, waarvan prins Laurent voorzitter is.

Jacques Wirtgen, de directeur van de vzw KINT, zei zaterdag in het RTBF-nieuws op televisie dat hij niet meer in staat zal zijn om zijn personeel te betalen. Hij overweegt gerechtelijke stappen.

De basissubsidie van de Vlaamse overheid voor KINT daalt van 170.000 naar 50.000 euro. Volgens de Vlaamse regering is dat voldoende voor het bestaan en de basiswerking van de organisatie. KINT kan wel, zoals alle verenigingen, subsidies aanvragen voor projecten.

Van het Waalse Gewest krijgt de vzw 160.000 euro. Het Brussels Gewest voorziet 70.000 euro. Deze bedragen blijven gehandhaafd. ,,Aan de subsidies wordt niet geraakt omdat de huidige projecten de projecten zijn waarvoor de subsidies werden toegekend'', zegt een woordvoerster van Waals minister van Milieu Benoît Lutgen. Bij Brussels minister van Milieu Evelyne Huytebroeck is te horen dat het gegeven geld gebruikt wordt voor projecten die de moeite waard zijn en dat het bedrag behouden blijft.

Jacques Wirtgen vreest ook dat door de inkrimping van de Vlaamse subsidies niet alle lopende projecten zullen kunnen worden uitgevoerd. ,,Eens de Vlaamse beslissing concreet wordt, zal ik mijn personeel niet meer kunnen betalen, noch de projecten die door Vlaamse consultants, universiteiten en instellingen uitgevoerd worden, laten uitvoeren'', zei Wirtgen op de RTBF.

Prins Laurent zei vrijdag in een reactie dat hij nog niet op de hoogte was van de beslissing van de Vlaamse regering. ,,Ik wens hier geen commentaar op te geven'', aldus de prins.

 

Bron: Het Nieuwsblad

15:00 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kint, prins laurent, belgie, subsidie |  Facebook |

19-02-07

Kint is overbodig

LORRE.MM

De Vlaamse administratie vraagt zich af of de projecten van de vzw rond prins Laurent niet beter door andere instellingen uitgevoerd kunnen worden.

De Vlaamse regering vroeg de administratie Leefmilieu eind december vorig jaar om een doorlichting van het KINT, na de heisa rond het fraudeproces bij de marine, waarbij prins Laurent onbewust een van de begunstigden was. Daarna heeft het Vlaams Parlement nog eens een vergelijkbaar rapport gevraagd aan het Rekenhof.

KINT staat voor 'Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie'. In 2006 kreeg het van Vlaanderen een subsidie van 226.000 euro, het Waals Gewest betaalde 257.000 euro, het Brussels Gewest 107.000 euro. Van sponsors Belgacom, Dexia, de Nationale Bank en de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij krijgt het KINT nog eens 248.000 euro.

Het rapport voor de Vlaamse regering is nu klaar en bevat voorzichtige kritiek aan het adres van de vzw. ,,De wetenschappelijke projecten zijn van aanvaardbaar niveau'', staat in de conclusies. Toch vindt de administratie ,,de legitimatie niet altijd even duidelijk of even sterk''. ,,De vraag kan met name gesteld worden of nu de vzw KINT deze projecten moeten uitvoeren en of niet beter andere instellingen deze projecten zouden opnemen.''

Uit de doorlichting is gebleken dat sommige projecten wel degelijk interessant zijn voor Vlaanderen, bijvoorbeeld een rapport dat het effect van het klimaat op het waterpeil onderzocht, nog voor de CO2-uitstoot een hype werd. Maar tegelijk heeft de administratie vragen bij andere projecten. Een onderzoek naar de bodemerosie in België bijvoorbeeld leverde nauwelijks nieuwe informatie op.

De administratie heeft ook vragen bij de lange duurtijd van de projecten. ,,Het is niet altijd duidelijk waarom er van het ene naar het andere jaar doorgeschoven wordt. Sommige acties lijken ook stilletjes uit te doven, zonder echt resultaat te geven.'' Bovendien zijn de resultaten van de projecten vaak maar erg beperkt verspreid. Een cd-rom over de nachtvlucht van vleermuizen in Europa is amper bekend in Vlaanderen.

Het rapport hakt ook de knoop door in de discussie tussen minister-president Yves Leterme (CD&V) en minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD) over de mogelijkheid om het contract met het KINT op te zeggen.

De huidige overeenkomst loopt na de stilzwijgende verlenging in 2004 tot 2014. Er bestaat wel een aanvullende beheersovereenkomst uit 2003 die tot 2009 geldt, maar volgens de administratie is er ,,geen sprake van een schuldvernieuwing waarbij deze beheersovereenkomst in de plaats is gekomen van de vroegere''.

Wel is het mogelijk om het subsidiebedrag ,,aan te passen'', door het te verhogen of verminderen. ,,Het lijkt ons juridisch niet mogelijk om zonder het ontstaan van een schadevergoedingsplicht, het subsidiebedrag eenzijdig volledig tot nul te herleiden'', schrijft de administratie.

Die heeft via steekproeven ook de boekhouding van het KINT gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. De precieze aanwending van de Vlaamse subsidies viel moeilijk te achterhalen. De verplaatsingskosten die prins Laurent in rekening brengt, zijn de jongste jaren sterk gedaald. In 2003 bedroegen ze nog 10.100 euro, vorig jaar 1.736,50 euro.

 

Bron: De Standaard

08:21 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kint, prins laurent, belgie, overbodig |  Facebook |

12-02-07

,,Prins Laurent werkt''

fk050107d

Sinds 1995 is prins Laurent 620 keer naar buiten getreden voor het Koninklijk Instituut voor Duurzaam Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologieën (KINT) waarvan de prins voorzitter is. Dat zegt Jacques Wirtgen, directeur van het KINT, maandag in La Capitale.

De directeur wil hiermee reageren op diegenen die stellen dat deze vzw uit allerlei stukjes is opgericht om de financiële toekomst van de prins te verzekeren. Hij herinnert er aan dat het KINT een vzw is die gecontroleerd wordt door een algemene vergadering en een raad van bestuur. ,,Iedereen is dus op de hoogte, ook de gewesten'', aldus Jacques Wirtgen.

Sinds 1995 is de prins 620 keer naar buiten getreden voor het KINT. ,,Dat komt overeen met iets meer dan 50 verplaatsingen per jaar, met een gemiddelde van drie uren per activiteit. Reken daarbij drie uren aan briefing en coördinatie.(...) De prins neemt ook deel aan twee wetenschappelijke comité's per jaar. Van de 23 zittingen van de raad van bestuur heeft hij er één gemist, wegens ziekte''.

,,Als men zegt dat de prins niets weet, is dat een leugen. Hij weet veel meer dan sommige pseudo-specialisten (...). Het is op het terrein dat men rekenschap kan krijgen van de realiteit'', besluit de directeur.

 

Bron: Het Nieuwsblad

10:45 Gepost door Leve de Koning in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prins laurent, belgie, kint, voorzitter |  Facebook |

09-01-07

De prins spreekt maar zegt niks

Het getuigenis van prins Laurent, in de fraudezaak van de marine voor de correctionele rechtbank van Hasselt, heeft vannamiddag welgeteld zestien minuten geduurd. De prins getuigde in het Nederlands. Dat was zijn eigen keuze. Bij de meeste vragen die hem werden gesteld, verwees hij naar de verklaringen die hij maandagavond aflegde tijdens een verhoor door de federale gerechtelijke politie.

Op de belangrijkste vraag, namelijk "Zei Vaessen u dat de kosten aan uw huis gedragen zouden worden door de marine?", antwoordde Laurent: "Zo duidelijk niet. Ik heb dat duidelijk gemaakt in mijn document (waarmee de prins verwees naar het pv van zijn verhoor maandagavond, nvdr). Ik kan u weinig zeggen". Naar verluidt maakte Laurent een wat houterige, onzekere indruk.

Prins wist waar 't geld van kwam
De advocaten op het fraudeproces omtrent marinegeld waarmee onder meer verfraaiingen in 'Villa Clémentine' in Tervuren zouden zijn betaald, hadden vanochtend een PV gekregen met daarin de inhoud van de ondervraging van prins Laurent. Die gebeurde gisteravond door de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Daaruit blijkt dat de prins stelt dat hij in de jaren negentig geen geld had om zijn villa in te richten. Hij wist dat het geld dat hij daartoe gebruikte van de marine afkomstig was, maar hij oordeelde dat het om een legitieme transactie ging en verwijst naar zijn raadgever, de door koning Albert aangestelde kolonel Vaessen. Van het marinegeld dat bij zijn stichting KINT terechtkwam dacht de prins dat het om sponsoring ging. Nadat dit nieuwe stuk aan het dossier was toegevoegd, kregen de advocaten een half uur om het in te kijken. Daarop hebben de advocaten van beklaagden Noël Vaessen en Marc Luypaerts om uitstel gevraagd, zich beroepend op de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het verhoor van prins Laurent door de federale politie maandagavond noemde de advocaat van Vaessen "ontoelaatbare beïnvloeding van de kant van het parket". "Er was geen enkele controle op dat verhoor", kaartte de advocaat aan. Over zijn vraag om de zaak uit te stellen zei de advocaat van Vaessen nog dat hij vindt dat Laurent betrokken moet worden bij het deskundigenonderzoek en dat er confrontaties tussen de prins en andere betrokkenen moeten komen.
Doordat het openbaar ministerie dinsdag nog een stuk bij het dossier heeft gevoegd, hebben de advocaten naar eigen zeggen te weinig tijd om de inhoud ervan te toetsen aan de rest van het dossier.

Rechten van de Mens
"Het is het absoluut recht van mijn cliënt om de inhoud van het pv (van het verhoor van Laurent, nvdr) te toetsen aan het strafdossier dat tienduizenden bladzijden beslaat", stelde Tom van Maldergem, Vaessens raadsman. "Het is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om de verdediging niet de gelegenheid te geven om het pv in te kijken en blad voor blad te bekijken wat de draagwijdte ervan kan zijn", beklemtoonde hij.

Van Maldergem zei ook het "onbehoorlijk" te vinden dat het openbaar ministerie het stuk zo laat heeft neergelegd. "Wij stellen vast dat het openbaar ministerie het nodig heeft gevonden voor de waarheidsvinding om de prins nog te elfder ure te verhoren, terwijl het gerechtelijk onderzoek zes jaar geleden van start ging". Het verwijt van het openbaar ministerie dat de verdediging steeds heeft nagelaten om te vragen dat Laurent verhoord zou worden, is daardoor niet meer op zijn plaats, zo kaatste van Maldergem de bal terug naar de procureur.

Eerder op de dag gaf procureur Erwin Steyls enkele juridische elementen aan waarom prins Laurent niet gehoord zou kunnen worden als getuige. "Ten eerste is de dagvaarding laattijdig ingediend, en is de termijn van minstens acht dagen niet gerespecteerd", stelde het openbaar ministerie.

Onkelinx spreekt procureur tegen over geldigheid Koninklijk Besluit
Daarnaast is het KB van 5 januari 2007, dat het mogelijk maakt dat Laurent komt getuigen, volgens de procureur nietig. "De wijze waarop de prins verhoord moet worden (het ceremonieel, nvdr), moet bepaald worden in het KB, en dat is niet gebeurd", zei Steyls. "Als de verdediging van Vaessen tijdig had gehandeld, had het openbaar ministerie daar op kunnen wijzen", luidde het. "Gelet op de nietigheid van het KB, kan de prins niet gehoord worden", sprak Steyls.

Justitieminister Onkelinx sprak dat tegen door te stellen dat dergelijk ceremonieel enkel geldt in het geval van een assisenprocedure, en niet voor een correctionele rechtbank zoals hier het geval is. De minister wil na de rechtszaak een debat voeren over het strafrechterlijk statuut van de prinsen en prinsessen.

 

Bron: De Morgen